Regulamin świadczenia usług i sprzedaży produktów przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula w serwisie JakJesc.pl

Spis treści:

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Warunki korzystania z Serwisu JakJesc.pl
  • Warunki techniczne
  • Warunki formalne
  • Warunki ogólne
 4. Usługi świadczone nieodpłatnie w Serwisie JakJesc.pl
 5. Usługi świadczone odpłatnie i sprzedaż produktów przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula w Serwisie JakJesc.pl
  • Zakres świadczonych odpłatnie usług i sprzedawanych produktów
  • Warunki korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych odpłatnie i zakupu produktów
  • Warunki świadczenia odpłatnych usług i sprzedaży produktów przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula
  • Abonament
 6. Polityka prywatności
 7. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie JakJesc.pl
 8. Reklamacje
 9. Postanowienia końcowe

I. Definicje.

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 • Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży produktów przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula w Serwisie JakJesc.pl;
 • Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula z siedzibą we Wrocławiu ul. Czajkowskiego 120 – 122 51-147 Wrocław, Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula, ul. Westerplatte 3/13 50-341 Wrocław, zarejestrowana we Wrocławiu NIP 898-207-41-15, REGON 021316327;
 • Biuro obsługi klienta jest do dyspozycja użytkownika pod adresem: zamowienie@jakjesc.pl lub telefonem: +48 504 566 955
 • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług świadczonych przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula lub kupuje produkty Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula w Serwisie JakJesc.pl oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
 • Umowa - umowa o świadczenie usług lub umowa sprzedaży produktów zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula a Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
 • Usługi Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula – nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie JakJesc.pl przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula na rzecz Użytkowników na mocy Umowy;
 • Produkty Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula – nazwa produktów sprzedawanych Użytkownikom drogą elektroniczną w Serwisie JakJesc.pl przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula, stanowiących zestawy gotowych posiłków o określonej wartości kalorycznej;
 • Serwis JakJesc.pl - strona internetowa umieszczona pod adresem: www.jakjesc.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której JakJesc.pl świadczy Użytkownikom Usługi Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula i sprzedaje Produkty Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula;
 • Abonament – sposób dokonywania zapłaty za korzystanie z wybranych przez Użytkownika Usług Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula świadczonych odpłatnie lub za zakup Produktów Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula w wybranym okresie.

II. Postanowienia ogólne.

 • Regulamin określa warunki i zasady:
  • korzystania z Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula świadczonych przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula na rzecz Użytkowników, ;
  • sprzedaży Użytkownikom Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula i Produktów Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula.
 • Właścicielem i administratorem Serwisu JakJesc.pl jest Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula.
 • Regulamin, jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, stanowi integralną część Umowy i wiąże Użytkowników zgodnie z art.384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.
 • Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula oraz wygląd i treść Serwisu JakJesc.pl, stanowią własność Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, ani nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu JakJesc.pl, za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników, co do których prawa takie przysługują Cateringowi Dietetycznemu JakJesc.pl Magdalena Gdula.
 • Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną Usługi Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula a Użytkownikiem. JakJesc.pl zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie JakJesc.pl przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie JakJesc.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 • Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu JakJesc.pl może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność JakJesc.pl wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
 • Publikowane przez Użytkowników w Serwisie JakJesc.pl informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. JakJesc.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.

III. Warunki korzystania z Serwisu JakJesc.pl

A. Warunki techniczne.

 1. 1. Dla korzystania z Serwisu JakJesc.pl konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  • dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
  • aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;
  • prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej;
  • prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej albo Firefox w wersji 3.0 lub nowszej,
  • włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, akceptacja plików Cookie;
  • włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługa skryptów Java Script;
  • prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.
  • włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
  • dodanie adresów *@jakjesc.pl jako nadawców zaufanych.
 2. Korzystanie z Serwisu JakJesc.pl możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, którym dysponuje Użytkownik, innych niż wskazany w ust. 1 powyżej systemów operacyjnych lub innych niż wskazane w ust. 1 powyżej przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega się, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu JakJesc.pl, za co odpowiedzialność Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula jest wyłączona.

B. Warunki formalne.

 1. Użytkownikiem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatel Polski, jak i obywatel każdego innego państwa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 2. Zakup Produktów Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula oraz niektóre z Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
  • posiadają konto w Serwisie JakJesc.pl,
  • zalogowali się do swojego konta w Serwisie JakJesc.pl,
  • opłacili zakup Produktów Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula lub poszczególne Usługi Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony.
 3. Konto w Serwisie JakJesc.pl może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności zdefiniował niepowtarzalną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu i wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji w sprawach związanych z zakupem Produktów Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula i korzystaniem z Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula

C. Warunki ogólne

 1. Użytkownik zobowiązany jest podać Cateringowi Dietetycznemu JakJesc.pl Magdalena Gdula wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których JakJesc.pl ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula oraz do dokonywania zmian tych danych wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
 2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie JakJesc.pl, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie JakJesc.pl, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie JakJesc.pl do używania osobom trzecim.
 4. Usługi Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula świadczone przez JakJesc.pl przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu JakJesc.pl i z Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula oraz do zakupu Produktów Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynności za jej pośrednictwem.
 6. Użytkownikowi, w toku korzystania z Serwisu JakJesc.pl nie wolno posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:
  • definiować niepowtarzalnej nazwy Użytkownika w ten sposób, że będzie ona stanowiła, choćby nawet tylko fonetycznie lub w innym języku, w części lub w całości wyrażenie obraźliwe, wulgarne, obsceniczne lub obrażać uczucia religijne lub reklamować inne witryny, firmy, produkty, usługi,
  • publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów,
  • publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,
  • publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób,
  • publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika,
  • publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego,
  • nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula.
 7. Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula w tym w szczególności usług bloga i forum, zachęcać innych Użytkowników do komunikowania się z pominięciem Serwisu JakJesc.pl, upubliczniać materiałów lub informacji, do których JakJesc.pl przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec Usług JakJesc.pl i Produktów JakJesc.pl, prowadzić sprzedaży, akwizycji lub reklamy, w tym także wskazywać adresów stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula i zakupem Produktów Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula.
 8. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do:
  • czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula świadczonych nieodpłatnie, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,
  • blokowania lub usuwania publikowanych w Serwisie JakJesc.pl przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.
 9. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy, przy użyciu których Użytkownik korzysta z Serwisu JakJesc.pl, nie obciążają Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula.

IV. Usługi świadczone nieodpłatnie w Serwisie JakJesc.pl

Usługami JakJesc.pl świadczonymi Użytkownikowi przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula nieodpłatnie są wszystkie usługi świadczone przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula w Serwisie JakJesc.pl z wyłączeniem usług wyraźnie oznaczonych jako świadczone odpłatnie. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula zastrzega, iż korzystanie z części Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula świadczonych Użytkownikom nieodpłatnie może także wymagać posiadania aktywnego konta w Serwisie JakJesc.pl.

V. Usługi świadczone odpłatnie i sprzedaż produktów przez JakJesc.pl w Serwisie JakJesc.pl

A. Zakres świadczonych odpłatnie usług i sprzedawanych produktów

 1. Użytkownik korzystający z Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula świadczonych przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula odpłatnie ma także dostęp do wszystkich Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula świadczonych nieodpłatnie.
 2. Usługami Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula świadczonymi Użytkownikowi przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula odpłatnie są programy dietetyczne na okres ważności Abonamentu składające się z odpowiedniej liczby zbilansowanych planów żywieniowych, generowanych w oparciu o zasady żywieniowe Instytutu Żywności i Żywienia oraz założenia i wytyczne Użytkownika;
 3. Produkty Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula są sprzedawane w postaci zestawów, które mogą obejmować 3, 4 lub 5 gotowych posiłków o wartości kalorycznej 1200, 1600, 2000, oferowanych na wybrany okres.

B. Warunki korzystania z usług świadczonych odpłatnie i zakupu produktów

 1. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula zastrzega, iż korzystanie z Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula świadczonych Użytkownikom odpłatnie i dokonywanie zakupu Produktów JakJesc.pl, wymaga, oprócz spełnienia innych warunków przewidzianych w Regulaminie:
  • posiadania aktywnego konta w Serwisie JakJesc.pl,
  • ważnego w danym momencie Abonamentu na daną Usługę Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula lub na Produkt Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula; zasady funkcjonowania Abonamentu określa Rozdział V, pkt D,
 2. W celu skorzystania z odpłatnych Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula lub dokonania zakupu Produktów Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula Użytkownik winien:
  • wypełnić w prawidłowy sposób formularz rejestracyjny (w szczególności podać wymagane w formularzu dane, adres e-mail i ustalić hasło),
  • zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować go w sposób określony w punkcie 7 niniejszego Rozdziału V.B,
  • wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia istnieje konieczność zarejestrowania konta Użytkownika. Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego Użytkownik może na formularzu rejestracyjnym podać propozycję własnego loginu. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania loginu w przypadku, gdy dany login został już wcześniej nadany.
 4. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Użytkownika poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
 5. Użytkownik może w zamówieniu podać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
 6. Login i hasło mają charakter poufny i Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Użytkownik korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Użytkownik.
 7. Składając zamówienie Użytkownik jest zobowiązany złożyć oświadczenie o zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedniej zgody Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula, jest nieskuteczne prawnie. Oświadczenie powyższe ma następujące brzmienie: „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin świadczenia usług i sprzedaży produktów przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula w Serwisie JakJesc.pl.[S1] ”.
 8. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 9. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usług JakJesc.pl lub Umowy sprzedaży Produktów Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula dochodzi z chwilą potwierdzenia złożonego zamówienia przez Użytkownika w procesie zamówienia.
 10. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 11. Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem jest odpłatne świadczenie Usługi JakJesc.pl i sprzedaż Produktów Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula ze względu na fakt, iż za zgodą Użytkownika rozpoczęcie świadczenia tych usług przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula następuje przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy, a sprzedaż Produktów Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula stanowi sprzedaż artykułów spożywczych dostarczanych okresowo do mieszkania lub miejsca pracy konsumenta.

C. Warunki świadczenia odpłatnych usług i sprzedaży produktów przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula

 1. Zamówienia na Usługi Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula i zakup Produktów Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula są przyjmowane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie www.jakjesc.pl. Zamówienia można składać z każdego miejsca na świecie. Zamówienia są realizowane na terenie Wrocławia.
 2. Realizacja zamówień odbywa się w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub mailowo z Użytkownikiem. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić przerwa w realizacji zamówienia, o czym JakJesc.pl wcześniej poinformuje Użytkowników. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula zastrzega, że w przypadkach, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówień jest w wybranym przez Użytkownika terminie niemożliwa, ustali z Użytkownikiem nowy termin realizacji zamówienia.
 3. Bezpośredni kontakt Użytkownika z JakJesc.pl jest możliwy za pomocą listu elektronicznego na adres zamowienie@jakjesc.pl lub telefonicznie lub przez SMS pod numer wskazanym w Serwisie JakJesc.pl.
 4. JakJesc.pl zobowiązuje się, w wykonaniu Umowy sprzedaży Produktu Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula, do realizacji Zamówienia zgodnie ze specyfikacją Produktów Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula wybranych w procesie Zamówienia.
 5. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula dostarcza Użytkownikowi drogą elektroniczną dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Użytkownik zażądał ich wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.
 6. JakJesc.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień w przypadku:
  • złożenia zamówienia w nieprawidłowy sposób, w szczególności na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
  • bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia zamówionych Produktów JakJesc.pl,
  • pozyskania od Użytkownika informacji po otrzymaniu od niego zamówienia, o przeciwwskazaniach żywieniowych dla spożywania Produktów JakJesc.pl,
  • braku uiszczenia zapłaty ceny w formie Abonamentu za zamówione Produkty JakJesc.pl,
  • naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty w formie Abonamentu ceny określonej w zakładce „Cennik” w Serwisie JakJesc.pl, dla wybranego Produktu Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula, z uwzględnieniem wariantu Zamówienia (3, 4 lub 5 posiłków, na wybrany okres, wartości kalorycznej 1200, 1600, 2000 kcal) oraz do odbioru zamówionego Produktu JakJesc.pl.
 8. Użytkownik jest zobowiązany uiścić zapłatę ceny w formie Abonamentu za zamówione Produkty Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula poprzez dokonanie przelewu bankowego na rachunek Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula nr 93 1140 2004 0000 3802 7005 3960, w którego tytule należy wpisać numer zamówienia wskazany w mailu potwierdzającym zamówienie. W przypadku braku zarejestrowanej wpłaty w ciągu 7 dni, zamówienie zostaje anulowane.
 9. Anulowanie zamówień możliwe jest do godziny 10:00 dnia poprzedzającego dostawę w tygodniu roboczym (w dniach i godzinach pracy biura, określonych na stronie internetowej http://www.jakjesc.pl/kontakt) telefonicznie na numer podany na stronie lub mailowo na adres zamowienie@jakjesc.pl. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula zastrzega sobie prawo do utrudnionego kontaktu w okresach świątecznych i dniach wolnych od pracy. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula, ustali z Użytkownikiem nowy termin realizacji anulowanego zamówienia, jednak nie później niż w okresie 30 dni od anulowanego zamówienia.

D. Abonament

 1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z odpłatnych Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula lub zakupu Produktów Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula jest posiadanie ważnego Abonamentu na daną Usługę Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula lub Produktu Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula.
 2. Aktywacja danego Abonamentu następować będzie każdorazowo w dniu, w którym rozpoczęło się świadczenie opłaconej nim Usługi Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula. lub w którym nastąpiło wydanie pierwszego Produktu Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula w ramach zamówienia objętego Umową.
 3. Ważność Abonamentu liczona jest w dniach, począwszy od chwili jego aktywacji do ostatniego dnia okresu obowiązywania danego Abonamentu włącznie.
 4. Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (zł) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
 5. Abonament można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy przelewem bankowym.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, iż zobowiązany jest do precyzyjnego określenia Produktu Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula lub odpłatnej Usługi Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula, jaką chce zakupić, liczby dni, na którą wykupuje Abonament oraz kwoty wnoszonej tytułem opłaty Abonamentowej zgodnej ze specyfikacją zamówienia.
 7. Zwrot środków pieniężnych, które nie zostały zaliczone na poczet Abonamentu może nastąpić wyłącznie w wyniku uznanej przez Cateringa Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula reklamacji Użytkownika, który je wpłacił.
 8. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula informuje, iż dany Abonament związany jest każdorazowo z danym kontem Użytkownika w Serwisie JakJesc.pl, w ramach którego został uregulowany, w szczególności zaś, że nie ma możliwości zaliczenia go na poczet innych zobowiązań Użytkownika lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika.

VI. Polityka prywatności.

 1. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do zdepersonalizowanego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula pytań związanych z usługami Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula i produktami Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
 2. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu JakJesc.pl do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących Produktów Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula lub usług świadczonych zarówno przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula, jak i osoby trzecie.
 3. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula lub zakup produktów Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula, a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia konta Użytkownika w Serwisie JakJesc.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych do celów związanych z realizacją Umowy i do celów marketingowych.
 4. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula oświadcza, iż:
  • przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne,
  • przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.
 5. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula informuje, iż:
  • jest administratorem danych osobowych Użytkownika,
  • podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich,
  • możliwe jest korzystanie z Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula i zakup produktów Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula przy wykorzystaniu pseudonimu (niepowtarzalnej nazwy Użytkownika),
  • w Serwisie JakJesc.pl stosowane są pliki "cookies", co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula i sprzedaż produktów Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula.
 6. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia Usług JakJesc.pl niezbędne jest każdorazowo wskazanie Cateringowi Dietetycznemu JakJesc.pl Magdalena Gdula adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula.
 7. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na:
  • przekazywanie przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula danych osobowych Użytkownika osobom trzecim w ramach dopuszczalnych obowiązującym prawem, jednakże wyłącznie przy zachowaniu ich tożsamości oraz celu przetwarzania,
  • otrzymywanie od Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula, współpracowników lub kontrahentów Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula, informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz do otrzymywania na adres wskazanego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula dowolnych ankiet, z tym jednak zastrzeżeniem, iż udzielanie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika, a także informacji związanych z konkursami organizowanymi przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula lub na zlecenie Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula lub przy jej udziale,

VII. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie JakJesc.pl.

A. Zablokowanie usług w Serwisie JakJesc.pl.

 1. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula może zablokować korzystanie przez Użytkownika z Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula, przy wykorzystaniu których Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin.
 2. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż w zależności od rodzaju lub sposobu naruszenia, JakJesc.pl może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, czego konsekwencją będzie odpowiednio czasowa lub całkowita utrata przez Użytkownika możliwości korzystania z tych Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula
 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula możliwości korzystania z danej Usługi Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.
 4. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanej czasowo zgodnie z Regulaminem danej Usługi Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

B. Zablokowanie konta w Serwisie JakJesc.pl.

 1. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż JakJesc.pl może zablokować konto Użytkownika w Serwisie JakJesc.pl, w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.
 2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula konta Użytkownika w Serwisie JakJesc.pl zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula konta Użytkownika w Serwisie JakJesc.pl zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.
 4. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanego zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie JakJesc.pl nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

C. Usunięcie konta w Serwisie JakJesc.pl.

 1. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się w formie mailowe na adres zamowienie@jakjesc.plz prośbą o usunięcie własnego konta w Serwisie JakJesc.pl. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula zobowiązuje się do usunięcia konta w ciągu dwóch dni roboczych od zarejestrowania prośby.
 2. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula może usunąć konto Użytkownika w Serwisie JakJesc.pl, w przypadku gdy Użytkownik:
  • pomimo upomnienia rażąco narusza Regulamin,
  • narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie JakJesc.pl,
  • Użytkownik nie korzystał z Serwisu JakJesc.pl w okresie ostatnich 6 (sześciu) miesięcy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego Abonamentu.
 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie konta Użytkownika w Serwisie JakJesc.pl powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.
 4. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie przez Użytkownika konta w Serwisie JakJesc.pl stanowi:
  • wypowiedzenie przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie nieodpłatnych Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula,
  • odstąpienie przez Użytkownika od Umowy o świadczenie odpłatnych Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula na zasadach określonych przepisem art. 644 kodeksu cywilnego, a zatem nie zwalnia Użytkownika z zapłaty przedpłaconego wynagrodzenia Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula stanowiącego zryczałtowaną cenę danego Abonamentu.
 5. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie lub usunięcie zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie JakJesc.pl nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko Cateringowi Dietetycznemu JakJesc.pl Magdalena Gdula o odszkodowanie, dla podkreślenia czego zrzeka się wszelkich takich roszczeń.

VIII. Reklamacje.

 1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula lub zakupem Produktów Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula, jednakże z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, mogą być składane według wyboru Użytkownika:
  • na adres siedziby JakJesc.pl, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z wzorem dostępnym tutaj, z dopiskiem: „REKLAMACJA - JakJesc.pl”,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: zamowienie@jakjesc.pl.
 2. Reklamacje, w związku ze złożeniem których Użytkownik żąda zwrotu części lub całości Abonamentu lub środków pieniężnych, które nie zostały zaliczone na poczet Abonamentu, muszą być składane na adres siedziby Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z wzorem dostępnym tutaj, z dopiskiem: „REKLAMACJA - JakJesc.pl”.
 3. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 4. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
 5. W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula.

IX. Postanowienia końcowe.

 1. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu JakJesc.pl przez osoby trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Cateringiem Dietetycznym JakJesc.pl Magdalena Gdula.
 2. Catering Dietetyczny JakJesc.pl Magdalena Gdula zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
  • warunków świadczenia Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula i sprzedaży produktów Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula,
  • warunków korzystania z Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula i zakupu produktów Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula,
  • funkcjonalności Serwisu JakJesc.pl,
  • obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie JakJesc.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z Usług Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula i zakupem Produktów Cateringu Dietetycznego JakJesc.pl Magdalena Gdula rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo i miejscowo polski sąd powszechny.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.